Ρέμα Πύρνας: Απάντηση Υπουργείου σε ερώτηση Βουλευτή Κυρ. Μητσοτάκη

Η ρεματιά της Πύρνας στην Κηφισιά ανατολικά της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας. Το ρέμα Πύρνας (ή Κοκκιναρά) είναι παραχείμαρρος του Κηφισού που πηγάζει από την Πεντέλη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα 10 ιουνίου 2010
Αρ.Πρωτ: 1616 Β

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΠΡΟΣ τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τµήµα Ερωτήσεων

Σε απάντηση της Ερώτησης µε αρ. πρωτ. 10427/20-5-2010 που κατατέθηκε από το Βουλευτή κ. κυριάκο Μητσοτάκη και στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ σας γνωρίζουµε τα εξής:
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ έχει πραγματοποιήσει περίπου 60 ελέγχους τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, στην περιοχή του Κηφισού εκ των οποίων οι 8 υποθέσεις αφορούν σε δραστηριότητες που βρίσκονται και λειτουργούν πλησίον του ρέµατος της Πύρνας. Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην νοµοθεσία οι φάκελοι των υποθέσεων εστάλησαν στους αρµόδιους εισαγγελείς και η ΕΥΕΠ εισηγείται αρµοδίως την επιβολή προστίµων. Σηµειώνεται επίσης ότι η αστυνόµευση όλων των ρεµάτων όσον αφορά τυχόν µπαζώµατα, απόρριψη σκουπιδιών κ.λπ. και γενικώς όλων των παρανόµων ενεργειών που γίνονται στις κοίτες των υδατορεµάτων είναι αρµοδιότητα της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.3010/2002 ο έλεγχος της τήρησης τφν κειµένων διατάξεων για τα υδατορέµατα στα διοικητικά όρια κάθε νοµού ασκείται από τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Ο Ν. 1515/58 (Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας) περιλαµβάνει στόχους και κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία των υγροτόπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία του τοπίου και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους καθώς και τον περιορισµό της ρύπανσης από κάθε πηγή.
Ο Οργανισµός Αθήνα στο πλαίσιο της εκπόνησης νέου Σχεδίου Νόµου για την επικαιροποίηση του ισχύοντος Ρυθµιστικού, προωθεί τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
• Τα ρέµατα αντιµετωπίζονται πλέον ως σηµαντικό στοιχείο του «Απικού τοπίου» και όχι µόνο σαν υδραυλικοί υποδοχείς και αντιπληµµυρικοί αγωγοί.
• Ανάταξη για ενίσχυση του υδάτινου στοιχείου στον αστικό ιστό, ανάπλαση παραρεµάτιων περιοχών και σύνδεση µε περιοχές πρασίνου.
• Διατήρηση της ανοικτής κοίτης για την βελτίωση των κλιµατικών συνθηκών.
• Δηµιουργία παραρεµάτιων ζωνών πρασίνου µε αποκλειστική χρησιµοποίηση ως ελευθέρων ζωνών πρασίνου, υπαίθριας αναψυχής και αθλητισµού τόσο για τον εξωαστικό όσο και για τον αστικό χώρο.

Αναφορικά με το ρέμα της Πύρνας
• Είναι χαρακτηρισµένο ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε την µε αρ. 9173/1642 Απόφαση Yφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 281 Δ /23.03.93) περί χαρακτηρισµού ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεµάτων, χειµάρρων και ρυακιών του Ν. Απικής.
• Ένα τµήµα του (κατάντι της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαµίας) υπάγεται στο καθεστώς προστασίας του ποταµού Κηφισού µε βάση το Π.Δ. 632/27.6.94 «Καθορισµός ζώνης προστασίας του ποταµού Κηφισού και των παραχειµµάρων TOU»
• Ένα τµήµα του εν λόγω ρέµατος που βρίσκεται στο Δήµο κηφισιάς και ειδικότερα στην περιοχή Κοκκιναρά έχει ήδη οριοθετηθεί µε το από 7.8.1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 655/4.9. 95 ΔΕΕΑΠ)
• Υποβλήθηκε στη Δ/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού/ΥΠΕΚΑ από τη Νοµαρχία Αθηνών µελέτη οριοθέτησης που αφορά τµήµα του ρέµατος ευρισκόµενου κατάντι του ήδη οριοθετηµένου µεταξύ των οδών Γούναρη και Χαρ. τρικούπη του Δ. κηφισιάς και θα προωθηθεί σε συνδυασµό µε τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως.
Ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του Ποταµού Κηφισού Αττικής και των Παραχειµάρρων του (ΦΔΑΚ), στους σκοπούς του οποίου σύµφωνα µε το Π./Δ. 346/2002 συµπεριλαµβάνεται και η αποκατάσταση, διατήρηση και βελτίωση των φυσικών λειτουργιών της περιοχής του ποταµού Κηφισού Απικής, των παραχειµάρρων του και της ευρύτερης λεκάνης απορροής του, πραγµατοποιεί δράσεις που συµβάλλουν στην προστασία, τη διατήρηση και τον εµπλουτισµό της χλωρίδας και πανίδας, αλλά και την αποτροπή των όποιων αυθαίρετων παρεµβάσεων όπως:
1. Εποπτεία της προστατευόµενης περιοχής του ποταµού και των παραχειµάρρων του
όπου απαγορεύεται η δόµηση, η απόρριψη µπάζων και διάφορων ρύπων Κ.λπ.
2. Καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας.
3. Καταγραφή της ρύπανσης µε διεγµατοληψίες νερού από το ΦΔΑΚ.
4. Συνεργασία του ΦΔΑΚ µε τις συναρµόδιες Υπηρεσίες, ΥΠΕΚΑ, ΕΥΕΠ, Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, Εισαγγελία Αθηνών, οικίες Νοµαρχίες, Πολεοδοµίες, Δήµους και κατά τόπους Αστυνοµικά Τµήµατα, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες στην περιοχή των Ζωνών Προστασίας όπως ri ρύπανση του ποταµού και των παραχειµάρρων του.
5. Δράσεις ενηµέρωσης του κοινού µε οργάνωση ηµερίδων (π.χ. Διηµερίδα µε θέµα «Κηφισός πνεύµονας Ζωής της Απικής») παρουσιάσεων σε Σχολεία, δράσεις καθαρισµού του Κηφισού και των Παραχειµάρρων του σε συνεργασία και µε τη συµµετοχή Δήµων, Σχολείων και κοινού καθώς και εκτύπωση ενηµερωτικών
φυλλαδίων Κ.λπ.
6. Εντός του 2009 ο ΦΔΑΚ ανέθεσε και υλοποίησε το έργο «Σχεδιασµός και υλοποίηση
προγράµµατος µετρήσεων της ρύπανσης» και πραγµατοποίησε για πρώτη φορά σε όλο το µήκος του ποταµού και των παραχειµάρρων του (και της Πύρνας) δειγµατοληπτικό έλεγχο που περιελάµβανε µετρήσεις επιφανειακών υδάτων, µετρήσεις υπογείων υδάτων και δειγµατοληψίες ιζηµάτων της κοίτης. Με βάση την πρώτη αυτή ολοκληρωµένη εικόνα ο ΦΔΑΚ διευκολύνεται σηµαντικά στον εντοπισµό της ρύπανσης και στο στρατηγικό σχεδιασµό του για τα επόµενα έτη που είναι να συνεχίσει την καταγραφή ώστε σε συνδυασµό µε την επόπτευση και ‘τους άµεσους ελέγχους να εντοπίσει όλες τις πηγές της ρύπανσης.
Με τα έργα και τις δράσεις αυτές ο ΦΔΑΚ έχει προωθήσει την ευαισθητοποιήση του κοινού και τον περιορισµό της ρύπανσης του ποταµού Κηφισού και των παραχειµάρρων του κατά το διάστηµα της λειτουργίας του από το έτος 2003 µέχρι σήµερα. Αψευδής µάρτυρας της βελτίωσης της ποιότητας των νερών είναι η πρόσφατη (2009-2010) επανεµφάνιση µικρού αριθµού ψαριών σε διάφορα σηµεία κατά µήκος του ποταµού και των παραχειµάρρων του από’τη Βαρυµπόµπη και την Άνοιξη µέχρι τη Ν. Φιλαδέλφεια.
Παρόλα αυτά είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι η κατάσταση των νερών του ποταµου οπως και των παραχειµάρρων του δεν είναι ακόµη ικανοποιητική και ότι ο ΦΔΑΚ επιδιώκει µε αντίστοιχες δράσεις και έργα που θα συνεχισθούν στο µέλλον να φθάσει στην πλήρη εξάλειψη της ρύπανσης όπως και των καταπατήσεων αλλά και της αυθαίρετης δόµησης και απόρριψης µπαζών ή οποιωνδήποτε άλλων παράνοµων ενεργειών, το οποίο θα οδηγήσει στην άµεση βελτίωση των περιβαλλοντικών Κ.λπ. συνθηκών.
Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι για την υλοποίηση εργασιών διευθέτησης ρεµάτων απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας εκτίµησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Η ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης

Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη

ΘΕΜΑ: Η προστασία και η ανάπλαση του ρέματος της Πύρνας

Τα ρέματα της Αττικής αποτελούν σημαντικές περιβαλλοντικές ανάσες για τους πολίτες και αναπόσπαστα στοιχεία του οικοσυστήματος του λεκανοπεδίου. Το ρέμα της Πύρνας είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Αττικής καθώς ξεκινά από την Πεντέλη και διέρχεται από την Κηφισιά, την Λυκόβρυση και την Μεταμόρφωση καταλήγοντας στον ποταμό Κηφισό. Παρά το γεγονός ότι, όπως και άλλα ρέματα της Αττικής, θεωρείται από το νόμο προστατευόμενη περιοχή, η κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια είναι ανεξέλεγκτη. Το ρέμα μολύνεται από απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών, καθημερινά συσσωρεύονται σκουπίδια και μπάζα στη κοίτη του ενώ και οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες εντός του ρέματος ολοένα και αυξάνονται.

Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα εγκατάλειψης καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένα ουσιαστικό έργο προστασίας και ανάπλασής του τα τελευταία χρόνια. Βασική αιτία αυτής της κατάστασης είναι η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Νομαρχίας, Δήμων, ΕΥΔΑΠ, Υπουργείου Περιβάλλοντος και άλλων συναρμόδιων φορέων και είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η οριοθέτηση του ρέματος. Είναι ανάγκη, κατά συνέπεια, να υλοποιηθεί ένα συνολικό σχέδιο αφενός για την προστασία όλων των ρεμάτων της Αττικής και αφετέρου να ληφθούν άμεσα μέτρα και πρωτοβουλίες προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματικά το Ρέμα της Πύρνας και να αναπλαστεί η ευρύτερη περιοχή του προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος. Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η Υπουργός Περιβάλλοντος

1. Έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια έλεγχοι από το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στο ρέμα της Πύρνας;

2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα πρόκειται να ληφθούν προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματικά και να αναπλαστεί το ρέμα;

3. Ποια είναι η συνολική πολιτική του Υπουργείου ΠΕΚΑ για την προστασία των ρεμάτων της Αττικής ;

Αθήνα, 20 Μαΐου 2010

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Μητσοτάκης

Advertisements

Posted on Ιουνίου 23, 2010, in Δελτία Τύπου. Bookmark the permalink. Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ρέμα Πύρνας: Απάντηση Υπουργείου σε ερώτηση Βουλευτή Κυρ. Μητσοτάκη.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: